ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ปีที่ ๑๐

julakatin 2561 header

งานสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเดินทางและขับเคลื่อนโดยพลังของผู้ที่เป็นหลักชัย ไม้เท้าของบ้านของเมือง เพื่อส่งต่อไม้ผลัดทางวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป นอกจากงานจะเกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว ยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านสังคมมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ ความร่วมใจ ความร่วมแรง ของกลุ่มคนที่ศรัทธาต่อวิถีความดีงามแห่งวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเรา นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

julakatin2561

อ่านเพิ่มเติม: ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ปีที่ ๑๐

ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๙

julakatin2560 header

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมเที่ยวชมงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อการสืบสานการศึกษาและเรียนรู้ "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐" น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ "งสนของพ่อ" กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยให้สืบทอดต่อไป ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

julakatin2560

 

อ่านเพิ่มเติม: ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๙

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ครั้งที่ ๘

จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีกองบุญหยาดพิรุณอุ่นเกล้า เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชนและพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม ” ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นในวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทอดถวาย ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

julakatin2559

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการทำนุบำรุง สืบทอดพุทธศาสนา สร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน ในการจัดงานดังกล่าว คณะกรรมการจัดงานได้เห็นชอบให้จัดการประกวดทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบการประกวด แนบท้ายประกาศนี้

อ่านเพิ่มเติม: ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ครั้งที่ ๘

Search

Copyright ©2019 chaimongkol.net - Design by Hostingflow.com
f t g m