จุลกฐิน กฐินแห่งศรัทธา

julakatin 2562 header

ความหมายของ "กฐิน"

พิธีทอดกฐิน เป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง ท่านจึงจัดเป็น "กาลทาน" แปลว่า "ถวายตามกาลสมัย" คำว่า "กฐิน" มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันอยู่หลายความหมาย ดังนี้

boon katin 01

  • กฐินที่เป็นชื่อของกรอบไม้ กรอบไม้แม่แบบสำหรับทำจีวร ซึ่งอาจเรียกว่าสะดึงก็ได้ เนื่องจากในครั้งพุทธกาลการทำจีวรให้มีรูปลักษณะตามที่กำหนดกระทำได้โดยยาก จึงต้องทำกรอบไม้สำเร็จรูปไว้ เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำเป็นผ้านุ่งหรือผ้าห่ม หรือผ้าห่มซ้อนที่เรียกว่าจีวรเป็นส่วนรวม ผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ ในภาษาไทยนิยมเรียก ผ้านุ่ง ว่า สบง ผ้าห่ม ว่า จีวร และ ผ้าห่มซ้อน ว่า สังฆาฏิ

   การทำผ้าโดยอาศัยแม่แบบเช่นนี้ คือทาบผ้าลงไปกับแม่แบบแล้วตัดเย็บย้อม ทำให้เสร็จในวันนั้นด้วยความสามัคคีของสงฆ์ เป็นการร่วมใจกันทำกิจที่เกิดขึ้นและเมื่อทำเสร็จ หรือพ้นกำหนดกาลแล้ว แม่แบบหรือกฐินนั้นก็รื้อเก็บไว้ใช้ในการทำผ้าเช่นนั้นในปีต่อๆ ไป การรื้อแบบไม้นี้เรียกว่า เดาะ ฉะนั้น คำว่า กฐินเดาะ หรือ เดาะกฐิน จึงหมายถึงการรื้อไม้แม่แบบเพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้า

  • กฐินที่เป็นชื่อของผ้า หมายถึงผ้าที่ถวายให้เป็นกฐินภายในกำหนดกาล 1 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผ้าที่จะถวายนั้นจะเป็นผ้าใหม่ หรือผ้าเทียมใหม่ เช่น ผ้าฟอกสะอาด หรือผ้าเก่า หรือผ้าบังสุกุล คือผ้าที่เขาทิ้งแล้ว และเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าตกตามร้านก็ได้ ผู้ถวายจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้ เป็นภิกษุหรือสามเณรก็ได้ ถวายแก่สงฆ์แล้วก็เป็นอันใช้ได้

  • กฐินที่เป็นชื่อของบุญกิริยา คือการทำบุญ คือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ 3 เดือน เพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่ จะได้ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาดหรือชำรุด การทำบุญถวายผ้ากฐิน หรือที่เรียกว่า ทอดกฐิน คือทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำว่าถวายในท่ามกลางสงฆ์ เรียกได้ว่าเป็น กาลทาน คือการถวายก่อนหน้านั้น หรือหลังจากนั้นไม่เป็นกฐิน ท่านจึงถือโอกาสทำได้ยาก

  • กฐินที่เป็นชื่อของสังฆกรรม คือกิจกรรมของสงฆ์ก็จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อทำจีวรสำเร็จแล้วด้วยความร่วมมือของภิกษุทั้งหลาย ก็จะได้เป็นโอกาสให้ได้ช่วยกันทำจีวรของภิกษุรูปอื่น ขยายเวลาทำจีวรได้อีก 4 เดือน ทั้งนี้เพราะในสมัยพุทธกาลการหาผ้า การทำจีวรทำได้โดยยาก ไม่ทรงอนุญาตให้เก็บสะสมผ้าไว้เกิน 10 วัน แต่เมื่อได้ช่วยกันทำสังฆกรรมเรื่องกฐินแล้วอนุญาตให้แสวงหาผ้า และเก็บไว้ทำเป็นจีวรได้จนตลอดฤดูหนาว คือจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

อ่านเพิ่มเติม: จุลกฐิน กฐินแห่งศรัทธา

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๑๑

julakatin 2562 03

กำหนดการ

จัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒

จังหวัดอุบลราชธานี (ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม)
วันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๑๑

ความคืบหน้า "รูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต"

pooman 1

ศูนย์พุทธธรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต

ตามที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล และคณะศิษยานุศิษย์ ได้มีดำริในการสร้าง "ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต" ขึ้นในบริเวณพื้นที่ 59 ไร่ ณ อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี (หนองช้าง-หนองขอน) เพื่อสืบสานความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ทั้งทางคันธุระและวิปัสสนาธุระ มีความเจริญรุ่งเรืองระดับโลก ถือเป็นถิ่นกำเนิดของพระอริยสงฆ์มากหลาย เช่น หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต และหลวงปู่ชา สุภัทฺโท เป็นต้น

ในการนี้ ได้มีการระดมทุน เพื่อสร้างรูปหล่อ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความดีความงาม จารึกไว้ในแผ่นดิน เป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจให้กับชาวอุบลราชธานี และเพื่อเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้ "หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต" ในวาระที่มีชาตกาลครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2563 เป็น "บุคคลสำคัญของโลกประจำวาระปี 2563-2564" นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ

อ่านเพิ่มเติม: ความคืบหน้า "รูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต"

Search

Copyright ©2019 chaimongkol.net - Design by Hostingflow.com
f t g m