โครงการหยาดพิรุณอุ่นเกล้า

yadpiroon header

ด้วยสภาพทางสังคมในปัจจุบัน พบว่ามีเด็กและเยาวชนเป็นผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา อันสืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นต้องผจญชีวิตที่เต็มด้วยปัญหายุ่งยากตามลำพัง ขาดความรักความอบอุ่น จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และด้านจิตใจอย่างรุนแรง จากปัญหาเหล่านี้ วัดไชยมงคล พร้อมด้วยเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง ได้จัดให้มี “โครงการหยาดพิรุณอุ่นเกล้าเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส” เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเหล่านั้น ให้ได้รับการเลี้ยงดู ฟูมฟัก ทนุถนอมแทนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เขาเหล่านั้นได้มีทางเลือกทางเดินชีวิต และเลือกอาชีพที่เหมาะสม มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาชั้นสูงสุดที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

falling rain 01

๑. มูลเหตุการเกิดขึ้นของกองทุน

จากการรวมตัวของกลุ่มผู้เป็นหลักชัย ไม้เท้า ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลาน ฮักบ้านแปง เมือง มีแนวความคิดในการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล (พรหมเทวานุเคราะห์นุสรณ์) เพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จได้จะอาศัยแต่องค์กรภาครัฐอย่างเดียว คงไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จ จึงมีการรวบรวมเงินทุนเป็นเบื้องต้นด้วยการจัดทอด "ผ้าป่ากองบุญอุบลคนละบาทเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคหบดีชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นบัญชีสายสกุลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

 • สายสกุลแสนทวีสุข โดย นางราตรี แสนทวีสุข
 • สายสกุลแสงอร่าม ณ อุบล โดย คุณมยุรี วงศ์สามี
 • สายสกุลกองสิน โดย คุณยุพิน กองสิน
 • สายสกุลจรัสรุ่งรวีวร โดย ผศ.มั่นใจ จรัสรุ่งรวีวร
 • สายสกุลวามะลุน โดย ผศ.อาคม-คุณบุญรอง วามะลุน
 • สายสกุลอักษรศรี โดย พ.อ.บุญส่ง-คุณทองโปรย อักษรศรี
 • สายสกุลแสงสว่าง โดย พ.อ.สมัคร แสงสว่าง
 • สายสกุลคำรัตน์ โดย คุณสาโรช-นางสุภาภรณ์ คำรัตน์
 • สายสกุลไชยสงคราม โดย คุณประกิจ ไชยสงคราม
 • สายสกุลมณีไพศาล โดย คุณเสนาะ มณีไพศาล
 • สายสกุลตั้งชูรัตน์ โดย คุณเสนอ ตั้งชูรัตน์
 • สายสกุลวีรกุล โดย คุณแม่อารีย์ วีรกุล
 • สายสกุลศุภสร โดย นางคงขวัญ ศุภสร
 • สายสกุลทานัทยพงศ์ โดย นายไพศาล-นางชุลีพร ทานัธยพงศ์
 • สายสกุลญาณพิทักษ์ โดย นางอรุณศรี ญาณพิทักษ์
 • สายสกุลแสงสุข โดย คุณแม่ถนอม แสงสุข
 • สายสกุลกิ่งวรรณ โดย นางสมพร กิ่งวรรณ
 • สายสกุลนามลี โดย คุณยายเหม นามลี
 • สายสกุลมุสิกสวัสดิ์ โดย คุณยายจันทร มุสิกสวัสดิ์
 • สายสกุลบุญถูก โดย นางสุพรรณี บุญถูก
 • สายสกุลกลุ่มสืบสานนำฮอย หม่อมเจียงคำชุมพล ณ อยุธยา โดย คุณหญิงสมจิตต์ อินทรีย์ (หม่อมสมจิตต์ ชุมพล ณ อยุธยา) ประธานกลุ่ม

ได้รับทุนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ จำนวน ๓๒๕,๕๖๗ บาท

๒. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการเลี้ยงดู ฟูมฟัก ทนุถนอมแทนบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีทางเลือก ทางเดินชีวิตและเลือกอาชีพที่เหมาะสม
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาที่สูงที่สุดที่เขามีความสามารถ เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมได้
 • เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงวัยที่ขาดผู้ดูแล

๓. เป้าหมาย

 • เด็กและเยาวชนที่บิดามารดาถึงแก่กรรม
 • เด็กและเยาวชนที่ขาดผู้อุปการะในวัยเรียน
 • เด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยกหรือหย่าร้าง
 • เด็กและเยาวชนอยู่ในสภาวะยากลำบากและเป็นผู้ด้อยโอกาส
 • เด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและผ่านกระบวนการยุติธรรม
 • เด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มว่าจะออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน
 • ผู้สูงวัยที่ขาดผู้ดูแล

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เด็กและเยาวชนได้รับการเลี้ยงดู ฟูมฟัก ทนุถนอมให้เจริญเติบโตตามวัยแทนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เสียชีวิต
 • เด็กและเยาวชนมีผู้อุปการะในวัยเรียน
 • เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ต้องออกกลางคัน
 • เด็กและเยาวชนมีทางเลือก ทางเดินในชีวิตและวิชาชีพในารดำรงชีวิตให้ดีขึ้น
 • จำนวนเด็กและเยาวชนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคันมีจำนวนลดน้อยลง
 • ผู้สูงวัยได้รับการดูแลด้วยความรัก ความเอาใจใส่ดูแลเกื้อหนุนจากสังคม

จากเป้าหมายดังกล่าวนำไปสู่โครงการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ดังนี้

๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล (พรหมเทวานุเคราะห์นุสรณ์) แผนกสามัญ

๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตแล้ว เด็กและเยาวชนที่ขาดผู้อุปการะในวัยเรียน เด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวแตกแยกหรืออย่าร้าง เด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวยากจน เด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและผ่านกระบวนการยุติธรรม เด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันจากระบบโรงเรียน เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่ติดยาเสพติด และที่สำคัญต้องมีความต้องการที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง และต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ของทางวัดได้อย่างเคร่งครัด

เด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าสู่โครงการหยาดพิรุณ จะได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาไป จนจบระดับปริญญาตรี หรือชั้นสูงสุด ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพได้ การศึกษาด้านธรรมะ การศึกษาด้านบาลีควบคู่กันไปด้วย

เด็กและเยาวชนในโครงการทั้งหมด จะต้องเข้ารับการบรรพชาและอุปสมบทเท่านั้น

falling rain 02

เด็กและเยาวชนในโครงการทั้งหมด จะต้องพักและอยู่ในความปกครองควบคุมดูแลของวัดไชยมงคลเท่านั้น

เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงกา รจะได้รับการดูแลฟรีทุกอย่าง ทั้งอัฐบริขาร อุปกรณ์การศึกษา ภัตตาหารเช้า – เพล ที่พักอาศัย สิ่งของเครื่องใช้ที่เหมาะแก่สมณะบริโภคทุกอย่าง จนจบการศึกษา

๓. โครงการฝึกสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติ ดำเนินการตลอดปีการศึกษา ปัจจุบันมีการดำเนินการทั้งหมด ๙ สาขาวิชาชีพ ดังนี้

 • วิชาช่างไฟฟ้า
 • วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • วิชาช่างทำความเย็น
 • วิชาช่างซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์
 • วิชาช่างเครื่องยนต์
 • วิชาช่างประดิษฐ์
 • วิชาช่างทำเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์
 • วิชาช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
 • วิชาช่างทำอิฐบล็อคประสาน

๔. โครงการศูนย์เรียนรู้ธรรมะและภาษาวัดไชยมงคล เปิดสอนภาษาที่ ๒ ที่ ๓ ให้แก่พระภิกษุ-สามเณร และบุคคลภายนอก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง ปัจจุบันมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษ และจะมีการเปิดสอนภาษาเพิ่มเติมได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม

๕. โครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท โดยการนำเอาเยาวชนที่ว่างจากการเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ปีละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ รูป ให้การศึกษาทางด้านธรรมะปฏิบัติเป็นหลัก เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ของทุกปี

falling rain 03

เด็กและเยาวชนท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการหยาดพิรุณโปรดรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

falling rain 04

๖. โครงการปลูกต้นกล้าสร้างมหาอุบาสิกาน้อย เป็นโครงการเริ่มต้นที่จะนำเยาวชนหญิงที่ว่างจากการเรียน หรือมีความต้องการเข้าศึกษาธรรมะในช่วงปิดภาคเรียน เข้ามารับการบวชเป็นอุบาสิกา เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน รับจำนวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ เมษายน ของทุกปี

๗. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้อุทยานบึงบัว ปัจจุบันมีบัวกระถางอยู่ในความดูแล ๑๑๗ กระถาง มากกว่า ๑๗ สายพันธุ์ รวมทั้งการนำบัวไปปลูก ณ อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี บ้านหนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่แห่งนี้ดำเนินการก่อสร้างเป็น "ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" บนเนื้อที่ ๕๙ ไร่ ใช้สำหรับการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ใน ๔ ด้าน

 • อบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
 • อบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • การเรียนรู้การดำรงตนตามแบบวิถีชุมชน
 • ปลูกฝังการใช้พืชสมุนไพร

bua ubon 07

สำหรับญาติโยม พุทธศาสนิกชน ท่านใดมีความประสงค์เติมบัญชีบุญ เพื่อเกื้อกูลเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ตามโอกาสอันควร ขอเจริญพรเรียนเชิญท่านโปรดร่วมบริจาคและเติมบัญชีบุญได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หรือโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐ ได้ตลอดเวลา

falling rain 05

ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ควรที่เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธจะได้ร่วมกันทำบุญครั้งสำคัญ ให้กับชีวิตเพิ่มฐานบุญให้ตนเอง พลังน้ำใจของท่านที่รวมกันเปรียบประดุจดังพลังมหากุศล ที่จะช่วยชุบชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้ อันเปรียบเสมือนหยาดพิรุณ ที่จะช่วยชโลมจิตใจผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น ให้ได้เกิดกำลังใจกล้าแกร่งขึ้นมา จนสามารถดำรงชีวิตให้มีความสุขเยี่ยงคนทั่วไป

Search

Copyright ©2020 chaimongkol.net - Design by Hostingflow.com
f t g m