optionen handel.

สรุปยอดบุญจุลกฐิน ๒๕๕๖

พิมพ์
หมวด: News-2013
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย Webmaster

sum julakatin2013

สรุปยอดรายได้ทั้งหมดของ "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖" เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๗,๗๑๙ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาท)

ตารางสรุปยอดรายรับ งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ๒๕๕๖

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
ยอดจองกองกฐินกองละ ๑ บาท (ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ๗๔๘,๓๘๙  
ยอดรับบริจาควันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๔๕๙,๘๕๙  
ยอดรับบริจาควันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๘๒๒,๘๓๔  
รายรับจากเช็คหน่วยงานสนับสนุน ๑,๐๙๘,๐๗๒  
ยอดตกค้างหลังวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๕๘,๕๖๕  
รวมยอดรายรับ (สามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ๓,๒๘๗,๗๑๙  

ตารางสรุปยอดรายจ่าย งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ๒๕๕๖

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
วัตถุมงคล ๕๐๓,๐๐๐  
งานเอกสาร ๑๗๙,๓๑๕  
งานประชาสัมพันธ์/พิมพ์ป้ายไวนิล/สื่อหนังสือพิมพ์/แผ่นพับ ๑๕๐,๕๙๐  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ๒๕๓,๘๙๗  
ค่าตอบแทนบุคลากรช่วยการดำเนินงาน ๑๘๒,๕๐๐  
ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๕๗,๓๘๑  
ค่าพาหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕,๘๙๗  
ค่าอาหารพาแลง ๖๓,๐๐๐  
รวมยอดรายจ่าย (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ๑,๔๑๕,๕๘๐  

สรุปยอดรายรับคงเหลือ  ๓,๒๘๗,๗๑๙ - ๑,๔๑๕,๕๘๐ = ๑,๘๗๒,๑๓๙ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

เปรียบเทียบรายรับจากการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕

ลำดับ รายการ ครั้งที่ ๔ (๒๕๕๕) ครั้งที่ ๕ (๒๕๕๖) ความแตกต่าง
ยอดจองกองกฐินกองละ ๑ บาท (ก่อนการจัดงาน) ๑,๐๘๔,๓๑๔ ๗๔๘,๓๘๙ -๓๓๕,๖๑๔
ยอดรายรับการจัดงานวันแรก (วันเก็บฝ้าย ปั่น ทอ) ๕๑๖,๖๗๐ ๔๕๙,๘๕๙ -๕๖,๘๑๑
ยอดรายรับการจัดงานวันที่สอง (วันถวายผ้ากฐิน) ๖๖๑,๗๐๐ ๑,๙๒๐,๙๐๖ +๑,๒๕๙,๒๐๖
ยอดรายรับตกค้างหลังวันงาน (ยอดเพิ่มเติม) ๒๙,๘๙๘ ๑๕๘,๕๖๕ +๑๒๘,๖๖๗
ยอดรวมทั้งหมด ๒,๒๙๒,๕๘๒ ๓,๒๘๗,๗๑๙ +๙๙๕,๑๓๗

 

 katin56 sum

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖" คลิกชมได้ที่นี่เลยครับ

FreshJoomlaTemplates.com 
Copyright @ วัดไชยมงคล เลขที่ ๒ ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๖๑๘๙๘