optionen handel.

บรรพชา-อุปสมบท ๒๕๕๗

พิมพ์
หมวด: News-2014
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย Webmaster

summer 2014

summer 2013 01สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับวัดไชยมงคล รับสมัครพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า, นักเรียน, นักศึกษา เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนวัดไชยมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ (โครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท รุ่นที่ ๑๗) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ท่านที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ ติดต่อรับและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล วัดไชยมงคล ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

ท่านพุทธศาสนิกชนท่านใด มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพ อัฐบริขาร, จตุปัจจัย, เครื่องไทยธรรม, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, น้ำปานะ, เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า – ภัตตาหารเพล ตามกำลังศรัทธา เพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ตัวท่านเองและครอบครัว

โปรดแสดงความประสงค์เป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐ โทรสาร ๐๔๕-๒๖๑๘๙๘

summer2014

summer 2013 03

summer 2013 04

โครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท

วัดไชยมงคล ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมส่งบุตรหลานของท่านเข้ารับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี ๒๕๕๗

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ระเบียบวินัย ความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมเบื้องต้นของเยาวชนบุตรหลานของท่านในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ เพื่อเยาวชนเหล่านี้จะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง บนหนทางแห่งความดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

รับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๘-๑๘ ปี, มีความประพฤติเรียบร้อย, สมัครใจเข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง

ระยะเวลาในการอบรม

ตั้งแต่วันที่ ๑–๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน

รับสมัครจำนวน ๑๒๐ คน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ท่านที่อยู่ต่างอำเภอให้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ได้

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพอัฐบริขาร บาตร ผ้าไตร กลด หรือจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล โปรดติดต่อได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐

FreshJoomlaTemplates.com 
Copyright @ วัดไชยมงคล เลขที่ ๒ ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๖๑๘๙๘