optionen handel.

เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานจุลกฐิน

พิมพ์
หมวด: News-2014
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 เขียนโดย Webmaster

katin2014 logoด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชน กำหนดจัดงานประเพณี โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม งามล้ำศีล ๕ ปีที่ ๖” ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๕ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดไชยมงคล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยมุ่งไปที่เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และเพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการ จัดการประชุมคณะสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธรรมยุต) ปลายเดือนธันวาคม จำนวน ๓,๐๐๐ รูป รวมทั้งหาทุนสนับสนุนกองทุน หยาดพิรุณอุ่นเกล้าเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส และทุกปีได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจาก ส่วนราชการ หน่วยงาน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถานศึกษาเป็นอย่างดี

เพื่อถวายความอุปถัมภ์ในการจัดงานประเพณีจุลกฐินของวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม งามล้ำศีล ๕ ปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น ๔) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระการประชุม

คลิกดูที่นี่ ระเบียบการประชุม "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม งามล้ำศีล ๕ ปีที่ ๖”

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 1. สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี -นายสุพจน์ บุญหาญ และคณะ
 2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลและทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี
  -ตำบลขามใหญ่ -ตำบลปทุม -ตำบลอุบล -ตำบลแจระแม -ตำบลกระโสบ -ตำบลกุดลาด -ตำบลขี้เหล็ก -ตำบลปะอาว -ตำบลไร่น้อย -ตำบลหนองขอน -ตำบลหนองบ่อ -ตำบลหัวเรือ
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี (จำนวน ๒๕ คน)
  -นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่ , ตำบลปทุม , ตำบลอุบล
  -นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเมืองแจระแม
  -นายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ , ตำบลกุดลาด , ตำบลขี้เหล็ก , ตำบลปะอาว , ตำบลไร่น้อย , ตำบลหนองขอน , ตำบลหนองบ่อ และตำบลหัวเรือ
  -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน (ส.อ.สัญชัย เอี่ยมสะอาด)
 4. ประธานชุมชนในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี (จำนวน ๑๐๓ ชุมชน)
 5. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี (จำนวน ๑๐๖ ชุมชน)
 6. เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง ชมรม สมาคมต่างๆ (จำนวน ๔๗ คน) -นายถนอม มารัตน์ และคณะ
 7. บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ (จำนวน ๘๙ คน)
 8. สมาคมเชื้อสายเวียดนาม (นายทัน พานเทียนทอง)

60x60

 

FreshJoomlaTemplates.com 
Copyright @ วัดไชยมงคล เลขที่ ๒ ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๖๑๘๙๘