โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พิมพ์
หมวด: About Us
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2555 เขียนโดย Webmaster

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

มูลเหตุการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล

ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชนตกเป็นเยื่อของสังคม  ถูกกระทำด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฏหมาย  จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการพัฒนาจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  จึงยังคงมีเด็ก  เยาวชน  คนชราทั้งหญิงและชายจำนวนมากพอสมควรซึ่งขาดโอกาสสำคัญที่จะได้รับผลดีจากการพัฒนาโครงการของรัฐ  ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธว่ายังคงมีบุคคลกลุ่มดังกล่าวกระจายอยู่ในสังคมเป็นจำนวนไม่ใช่น้อย 

เณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

จากการวิจัยของบุคคลากรในพื้นที่ปรากฎว่ามีเด็กและเยาวชนเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก  เช่น  พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคร้าย  พ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการทำงาน  ขาดแคลนทุนทรัพย์  ฐานะทางครอบครัวยากจน  เป็นเด็กกำพร้าขาดคนดูแล  พ่อแม่ผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่นไม่สามารถดูและลูกหลานได้ตามสมควร  นอกจากนั้นยังมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน  ที่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องสัญชาติ  ซึ่งเด็กเหล่านี้สังคมมักจะเรียกว่าเด็กชายขอบ  เป็นเด็กที่ได้ชื่อว่าด้อยโอกาสที่สุด  เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีสิทธิของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมคนอื่น 

เด็กและเยาวชนที่มีผลกระทบจากปัญหาชายแดน  เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางภาคใต้  และแม้กระทั่งเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้ว  เด็กเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  ขาดที่พึ่ง  เด็กและเยาวชนเหล่านั้นต้องผจญชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหายุ่งยากตามลำพัง  ขาดความรักความอบอุ่นที่ควรจะไดรับจากเด็กวัยนี้  ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและผลกระทบด้านจิตใจอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มจะออกจากโรงเรียนกลางคันมากยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสังคมตามมา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมจากปัญหาต่างๆ เหล่านี้คณะผู้เป็นหลักชัยไม้เท้าของบ้านของเมืองที่ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมืองมีโอกาสมานั่งคุยกัน  มองถึงอนาคตของชาติที่จะฝากเอาไว้กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ และทุกท่านก็มีแนวความคิดอันกันคือจะปล่อยปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปตามยถากรรมอย่างนี้ไม่ได้แล้ว จึงนำข้อปรึกษาหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อพระ ครูจิตวิสุทธิญาณคุณ  เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล  ตำบลในเมือง      อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ซึ่งเดิมพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามารับการบรรพชาเป็นประจำอยู่แล้วในชื่อ "โครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท"  แต่ละปีจะมีสามเณรมาศึกษาไม่ต่ำกว่า  ๒๐ – ๓๐  รูป แต่ภายในวัดไม่มีโรงเรียนส่งนักเรียนไปเรียนที่วัดข้างเคียง  ท่านทำมาติดต่อกันไม่ต่ำกว่า  ๑๕  ปี 

ปรากฏว่าแต่ละปีจะมีปรากฏการณ์อันเดียวกันคือ ต้นปีจะมีสามเณรเกือบ  ๓๐  รูป  พอปลายปีจะเหลือสามเณรอยู่ไม่ถึง  ๑๐  รูป  ซึ่งปัญหาต่างๆ ก็คือโรงเรียนที่รับนักเรียนไปศึกษาต่อไม่เข้มงวดในระเบียบวินัย  มีปัญหาการปกครอง  ปัญหาสามเณรติดเกมส์  ปัญหาสามเณรติดบุหรี่  มากขึ้นจนกระทั่งปัญหาฉกชิงวิ่งราว  ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในแง่ปริมาณ  แต่จะมีสามเณรอีกจำนวนหนึ่งที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณให้ความอุปถัมภ์สามารถเรียนจนจบระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และสามารถสอบได้เปรียญธรรมประโยคสูงๆ ได้ไม่น้อยในแต่ละปี 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมืองมีแนวความคิดอันเดียวกันจึงมีการจัดตั้ง "กองทุนหยาดพิรุณอุ่นเกล้าเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส"  เพื่อเป็นทุนในการขับเคลื่อนโครงการในระยะเริ่มต้น  โดยมอบหมายให้พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ  ดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในระหว่างรออนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนได้นั้น  วัดไชยมงคลได้ขออนุญาตเปิดสอนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย 

แรกเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  มีนักเรียนแรกเริ่ม  จำนวน  ๒๑  รูป  มีครู  ๔  คน  รวมทั้งพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ  รายจ่ายที่เกิดขึ้นได้รับความอนุเคราะห์จากวัดไชยมงคล  และกองทุนหยาดพิรุณอุ่นเกล้า  ห้องเรียนก็ได้อาศัยใต้ถุนกุฎีกั้นเป็นห้องเรียน  ปีที่  ๒  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  ๔๕  รูป  ครูเพิ่มเป็น  ๗  รูป /คน  ส่วนห้องเรียนก็เพิ่มเป็น  ๓  ห้อง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล  (พรหมเทวานุเคราะห์นุสรณ์)  ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาเต็มรูปแบบได้ในวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ โดยเปิดสอนรวมทั้งหมด  ๓  ระดับ  ดังนี้

 • ผู้ที่ยังไม่จบระดับชั้นประถมปีที่  ๖  ร่วมกับ  กศน. จังหวัดอุบลราชธานี จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖

การศึกษาที่เปิดสอน  ประกอบด้วย

 • การศึกษาสายสามัญ  จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 • การศึกษาด้านปริยัติธรรม
  • การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  สอนนักธรรมชั้นตรี  นักธรรมชั้นโท  และนักธรรมชั้นเอก
  • การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกภาษาบาลี  เปิดสอนตั้งแต่  เปรียญธรรม  ๑ – ๒ -  ปธ. ๙
 • การศึกษาด้านวิชาชีพ  เปิดสอนวิชาชีพเป็นหลักสูตรเสริม  อาชีพที่เปิดสอนในปัจจุบัน
  • วิชาช่างไฟฟ้า
  • วิชาช่างอิเล็คทรอนิคส์
  • วิชาช่างทำความเย็น
  • วิชาช่างซ่อม  ประกอบคอมพิวเตอร์
  • วิชาช่างเครื่องยนต์
  • วิชาช่างประดิษฐ์
  • วิชาช่างทำเทียนพรรษา  ประเภทติดพิมพ์
  • วิชาช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
  • วิชาการทำอิฐบล๊อคประสาน

คำขวัญประจำโรงเรียน

“เรียนดี  ประพฤติดี  รู้หน้าที่  มีคุณธรรม”

โรงเรียนพระปริยัติธรรมปรัชญาของโรงเรียน

“การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสร้างสรรค์ และผลิตให้ศาสนทายาท เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อการนำความรู้มาใช้ให้บังเกิดผลแก่ตนเอง และสังคมทั้งชุมชนที่ตนต้องตอบแทน”

คติพจน์ประจำโรงเรียน

“สุตํ  ปญฺญาย  วฑฺฒนํ” การเรียนรู้เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา

สีประจำโรงเรียน

สีเหลืองและสีขาว

ความหมายของสีประจำโรงเรียน

สีเหลือง  หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งความสว่าง  ความรุ่งเรือง  ที่เหล่าพุทธบุตรผู้ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางเอาไว้พึงปรารถนา

สีขาว  หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์สะอาดของผู้ปฏิบัติตามหลักแหล่งแห่งไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  และปัญญา

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียนหงส์บนดอกบัว  หมายถึง  เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์  เจ้าเมืองอุบลราชธานี  องค์ที่  4  ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดไชยมงคลและเป็นที่มาของชื่อโรงเรียน

กระบี่ไขว้  หมายถึง  ปัญญาประดุจดั่งอาวุธ  ความรู้ต้องคู่คุณธรรม

ใบเสมาธรรมจักร  หมายถึงการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  เปรียบการศึกษาควบคู่คุณธรรม  เปรียบเสมือนวงล้อธรรมจักรที่หมุนอยู่ในใบเสมาและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ  และการปฏิบัติที่เดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถึงพร้อมด้วยมรรคผลและนิพพาน

หนังสือและปากกาขนไก่  หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนาตลอดจนอุปกรณ์ที่นำไปสู่การศึกษาเล่าเรียน  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  เพื่อจะได้เป็นผู้มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกัน

เส้นรัศมี  หมายถึง  แสงสว่างอันประดุจดังปัญญาย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธเจ้าใหญ่ไชยมงคลมิ่งเมือง

 พระพุทธเจ้าใหญ่ไชยมงคลมิ่งเมือง

นโยบายโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล  (พรหมเทวานุเคราะห์นุสรณ์)

 • สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นการใช้สื่อนวัตกรรมการใช้ห้องสมุด
 • พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในความเป็นครู เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความสามารถในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีส่วนต่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สุขภาพอนามัยของนักเรียน
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบการบริหาร  ให้มีความสอดคล้องกันให้องค์กรต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างมีความคล่องตัว

เณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • เป็นเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านต่างๆ   เช่น  พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคร้าย  ชีวิตจากอุบัติเหตุการทำงาน  ขาดแคลนทุนทรัพย์  ฐานะทางครอบครัวยากจน  ขาดคนดูแล  ผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น  เด็กและเยาวชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน  มีปัญหาเรื่องสัญชาติ  ซึ่งเรียกว่าเด็กชายขอบ  มีผลกระทบจากปัญหาชายแดน  ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางภาคใต้  เคยผ่านกระบวนการยุติธรรม  เด็กเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  ขาดที่พึ่ง  และออกจากระบบการศึกษากลางคัน
 • มีความต้องการศึกษาเล่าเรียนด้วยความมุ่งมั่น
 • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควร
 • มีระบบจิตประสาทที่สมบูรณ์  สามารถศึกษาเล่าเรียนได้
 • มีความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
 • สามารถปฏิบัติตนได้ตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับได้อย่างเคร่งครัด
 • ไม่จำกัดเกณฑ์อายุ

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือเอกสารที่ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  รับรองสถานะภาพ
 • สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนชั้นสูงสุด
 • รูปถ่าย  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๒  แผ่น

กำหนดการรับสมัคร

ตลอดปีการศึกษา

จำนวนที่รับสมัคร

ปีการศึกษาละ  ๑๒๐  คน

เงื่อนไขพิเศษ

 • จะต้องเข้ารับการบรรพชาหรืออุปสมบท
 • ต้องพักอยู่ในวัดไชยมงคล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  เท่านั้น
 • ผู้ปกครองต้องมอบอำนาจในการปกครองดูแลให้เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
 • จะต้องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของวัดไชยมงคลได้อย่างเคร่งครัด
 • จะต้องพักหรือศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล  (พรหมเทวานุเคราะห์นุสรณ์)  ไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา

 เณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สิทธิที่ผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับ

 • ศึกษาเล่าเรียนฟรีทุกกรณี
 • ได้รับความอุปถัมภ์เครื่องเขียนแบบเรียนฟรีตามความเป็นจริง
 • ได้รับการดูแลที่พัก  อุปกรณ์เครื่องใช้สอยประจำวัน  อัฐบริขาร  ภัตตาหารเช้า – เพล  พอสมควรแก่สมณะบริโภค
 • การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานจากโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า
 • อนุญาตให้กลับเยี่ยมบ้านได้ปีการศึกษาละ  ๒  ครั้ง  หรือเมื่อมีความจำเป็นแล้วแต่กรณี  (อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าอาวาส)
 • ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นฟรี  จนจบชั้นสูงสุดที่ผู้เรียนต้องการศึกษาเล่าเรียนต่อ  โดยพิจารณาจากพัฒนาการด้านความประพฤติ  ความตั้งใจ  ความกระตือรือร้น  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • เมื่อผู้เรียนเรียนจนจบชั้นสูงสุดแล้วไม่มีพันธะผูกพันต่อสถานศึกษาหรือทางวัด  ผู้เรียนสามารถลาสิกขาเพื่อกลับไปประกอบอาชีพ  หรือช่วยเหลือครอบครัวได้ตามความต้องการ
 • นักเรียนผู้สามารถสอบได้เปรียญธรรมในแต่ละประโยคจะได้รับทุนการศึกษาประโยคชั้นละ  ๘,๐๐๐  บาท

สถานที่ติดต่อประสานงาน

สามารถติดต่อสอบถาม  ทำความเข้าใจได้ที่  พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ   เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล/  ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล  (พรหมเทวานุเคราะห์นุสรณ์)   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๑ – ๘๗๘๒๔๖๐,  โทรสาร  ๐๔๕ – ๒๔๔๐๐๗,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา

 • ทำให้เด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างถาวรได้ร้อยละ  ๗๐
 • สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้มีแนวความคิดและพฤติกรรมในด้านบวกได้ร้อยละ  ๗๕
 • กลับไปมีวิถีชีวิตเช่นเดิม  แต่ได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้มีแนวทางการดำเนินชีวิต  ประมาณร้อยละ  ๔๐
 • สามารถสอบได้เปรียญธรรมประโยคสูง ๆ ได้สม่ำเสมอ
 • ร้อยละ  ๙๐  เลิกการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
 • ร้อยละ  ๙๐  การดำเนินชีวิตมีระเบียบ  มีความหมายขึ้น  รู้จักการแผนอนาคต
 • มีผู้สามารถเรียนจบชั้นสูงสุดในระดับปริญญาโท
 • ร้อยละ  ๙๐  ที่สามารถปลูกฝังความเป็นผู้มีคุณธรรม  และปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม  มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
Copyright @ วัดไชยมงคล เลขที่ ๒ ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๖๑๘๙๘